w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej jako: ,,RODO”). Rozporządzenie RODO wprowadza nowe rozwiązania prawne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Głównym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, przekazujemy poniższe informacje.

I.      Dane Administratora Danych

W związku z uczestnictwem w Funduszu, Administratorem danych osobowych jest Autorska Pracownia Architektoniczna PERSPECTIV z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Szczyglej 9b ; dalej jako: ,,Administrator Danych Osobowych

II.    Dane Inspektora Ochrony Danych

Administrator Danych Osobowych wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych, z którym może się Pan skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@perspectiv.pl, pod numerem telefonu (+48) 71 723 20 36, bądź pisemnie na adres pocztowy. Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem ochrony danych jest Jacek Dobrzański.

III.   Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Pragniemy podkreślić, iż dane osobowe klientów są przetwarzane jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzaną działanością.  

 

Przetwarzane są dane osobowe w zakresie niezbędnym do:

       zawarcia i wykonania umowy o prace projektowe,

       wykonywania przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z postanowień zawieranych Umów w tym uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z zakresu Prawa Budowlanego i KPA oraz innych aktów prawnych,

 

       celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych. W szczególności jest to możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.  

 

Jednocześnie pragniemy podkreślić, jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

 

         jeżeli wyraził Pan na to zgodę – również w celu marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, a także w celu przekazywania Panu informacji handlowych.

Pana dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

IV.  Odbiorcy danych

Informujemy, że Administrator Danych Osobowych będzie mógł przekazywać Pana dane osobowe: jedynie do jednostek administracji publicznej tj, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin oraz zarządcy sieci. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany udostępnić również dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, iż Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

V.    Okres przechowywania danych

Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będzie Pan klientem biura projektowego, aż do zakończenia inwestycji, a po jej zakończeniu będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których podstawą są przepisy prawa obowiązujące Administratora Danych Osobowych, wynikające przede wszystkim z potrzeby ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami w okresie biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, który będzie liczony od dnia ustania tego obowiązku.  Mając na względzie powyższe, co do zasady dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili ustania w/w obowiazku. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

VI.  Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Chcielibyśmy również poinformować, że przysługuje prawo do uzyskania  informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pan prawo jej wycofania, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy Państwa, iż APA PErspectiv, dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Pana danych osobowych.

Z poważaniem,

Jacek Dobrzański – właściciel